Kompetensutveckling

Vi hjälper er att bygga och implementera en långsiktigt hållbar struktur för kompetensutveckling i organisationen.

Vi har Ledningsgruppsutveckling som syftar till att utveckla gruppen som helhet. Dalarnas Akademi – Högre ledarskap som riktar sig till VD och chefer i högsta ledningen som utvecklar individen. Som ett komplement till detta har vi konceptet Chefsträning som riktar sig till övriga chefer i organisationen. Vi arbetar även med medarbetarutbildningar och ser oss därför som en heltäckande kompetensutvecklingspartner för ditt företag.

Högre ledarskapsutveckling

Kursen Högre ledarskapsutbildning riktar sig mot VD och chefer i högsta ledningen. Kursen är kvalitetssäkrad och förankrad i vetenskapen, den lägger vikt vid den vardagliga verksamheten – din verklighet. Genom utbildningen får du en fördjupad kunskap om ditt ledarskap och ett utvidgat nätverk av engagerade och drivna chefer i Dalarna. Läs mer här – Högre ledarskapsutveckling

Ledningsgruppsutveckling

Kraftplan genomför utveckling av ledningsgrupper. Syftet med utbildningen är att hjälpa gruppen att utvecklas mot en väl fungerande och effektiv grupp som fattar snabba och relevanta beslut samtidigt som gruppen har en hög mognad där man jobbar bra och trivs tillsammans.

Chefsträning

Chefsträning utgår från chefens uppdrag i verksamheten och syftar till att stärka individen för att på ett effektivt och hållbart sätt nå verksamhetsmålen. Målen för chefsträningen sätts tillsammans med chefstränare, chef och chefens chef utifrån ”vad jag gör, för vem jag gör det” och det värdet jag ska skapa för företaget. Under chefsträningen utvecklar individen såväl sig själv som sin verksamhet.

Ny som chef

Att axla ett uppdrag som chef kan vara såväl svårt som utmanande. Vi vill att dina chefer ska få en bra start i sitt nya uppdrag för att så snabbt som möjligt göra optimal nytta i organisationen. Ledarskap, arbetsrätt och arbetsmiljö är tre grundpelare i vår utbildning för soon-to-be och nyblivna chefer.

Chefspotential

I alla organisationer finns de där guldkornen till medarbetare som man vet en dag kommer att bli en riktigt bra chef. Dessa vill vi att du ska kunna satsa på! Genom utbildning Chefspotential lär medarbetaren känna er organisation på djupet samtidigt som den blir stärkt med ledarskap, grundläggande arbetsmiljö och arbetsrättskunskaper.

Arbetsmiljö för chefer

Att säkerställa att organisationens chefer vet vad arbetsmiljöområdet handlar om och vilka åtaganden som åläggs arbetsgivaren är A och O för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera i en organisation. När chefen har gått denna utbildning har ni alla förutsättningar att arbeta effektivt och korrekt med arbetsmiljöfrågor.

Arbetsrätt för chefer

Lagen om anställningsskydd, Medbestämmandelagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Föräldraledighetslagen, Studieledighetslagen, Förtroendemannalagen, diskrimineringslagen för att nämna några är alla lagar som styr arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter. Kollektivavtalet är även det en del av arbetsrätten.  Säkerställ att era chefer har grundläggande kunskaper om dessa lagar!

Skräddarsydd chefs- och ledarskapsutveckling

Vi har en bred och djup kunskap inom ledar- och chefskap – vi skräddarsyr utbildning för era chefer och ledare utifrån era behov och den situation ert företag befinner sig i. Kontakta oss så besöker vi er och berättar mer!

Medarbetarutbildning

Vi utgår från lojalitetsplikten i vår medarbetarutbildning och bygger därifrån. Dina medarbetare vet med all säkerhet vilka rättigheter de har, men har de koll på sina skyldigheter? Vi utbildar medarbetarna i deras roll och stärker såväl dem som organisationen och arbetsgivarvarumärket vid personalmöten eller personalkonferenser.

Arbetsmiljö för medarbetare

Även medarbetaren har skyldigheter utifrån arbetsmiljölagstiftningen. Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på arbetsgivaren att säkerställa att arbetstagarna vet vilket ansvar de har inom arbetsmiljöområdet.

Skräddarsydd medarbetarutbildning

Är det något specifikt som händer i er organisation? Vill ni att vi stärker era medarbetare inom något visst område? Vi besöker er gärna för att hjälpa er med personalinformation och medarbetarskap.

Mentorprogram

Målgrupp för Kraftplans mentorprogram är ledare som vill stärka sitt ledarskap. Mentorprogrammet pågår ett år och innehåller många olika moment. Kontakta oss gärna för mer information och ett personligt möte.