Kompetensutveckling

Vi hjälper er att bygga och implementera en långsiktigt hållbar struktur för kompetensutveckling i organisationen med våra kompetensutvecklingskoncept för såväl chefer som ledare.

Från medarbetare till VD – vi utbildar anpassat efter behov och position i organisationen ser oss därför som en heltäckande kompetensutvecklingspartner för ditt företag.

Vi på Kraftplan har lång erfarenhet av att stödja och utbilda chefer och ledare i olika faser av deras utveckling. Behoven varierar. En nybliven chef har sina specifika behov och chefer med många års erfarenhet av chef- och ledarskap har andra. Grupper, förutsättningar och omvärlden förändras. Ibland uppstår helt nya situationer. Oavsett hur erfarna vi är som chefer och ledare så behöver vi alltid kunna tänka nytt och utvecklas. Forskning visar att kontinuerlig utveckling också är en av faktorerna som skapar motivation, engagemang och trivsel hos både nya och mer erfarna chefer och ledare. I Kraftplans olika utbildningar och insatser möter vi varje person där den är just nu. Lyhördhet är ett nyckelord för oss. Vi leder och stödjer individanpassat för att skapa bästa förutsättning till utveckling. Alla våra utbildningar vilar på en vetenskaplig grund.

FÖR NYA CHEFER

För den som är nybliven chef har vi satt ihop en utbildning som heter precis det; Ny som chef. Här ligger fokus på att förstå rollen som chef och ledare och få konkreta verktyg och metoder för att snabbt komma i gång och göra skillnad.

Ny som chef är en utbildning för nyblivna chefer och för medarbetare med potential att på sikt kliva in i en chefsroll. Den passar också för chefer
som arbetat några år och vill få ut ännu mer av sitt ledarskap.

Ledorden i utbildningen är träning, konkret nytta, användbarhet och verksamhetsnära. I Ny som chef presenterar vi relevanta modeller från modern ledarskapsforskning, och det senaste inom arbetsrätt och arbetsmiljöarbete. Och, kanske viktigast, deltagarna får möjlighet att dela erfarenheter med andra och bygga sitt eget chefsnätverk.

LEDARUTVECKLING

DALARNAS AKADEMI – Ledarutveckling vänder sig till chefer som har något eller några års erfarenhet av att vara chef. Personen sitter kanske
i en ledningsgrupp eller är mellanchef med personalansvar för en grupp medarbetare. Utbildningen ger kunskaper och möjlighet till reflektion kring ledarskapet.

I utbildningen ingår Utvecklande Ledarskap (UL) som är försvarshögskolans utbildning för chefer. Personligt ledarskap, motivation, feedback,
coachning, leda i förändring, individ- och grupputveckling, hållbart arbetsliv för både chefen och dennes medarbetare, kommunikation och konflikthantering samt kreativitet och personligt framträdande är andra viktiga delar ur utbildningens innehåll. Vi blandar teorier, övningar, diskussioner och reflektioner.

HÖGRE LEDARSKAPSUTVECKLING

DALARNAS AKADEMI – Högre ledarutveckling vänder sig till chefer som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan sig och medarbetarna. Personen sitter kanske i en ledningsgrupp, är VD eller mellanchef med underställda chefer. Utbildningen högre ledarutveckling ger nya kunskaper och möjlighet till reflektion kring det indirekta ledarskapet.

I utbildningen ingår Indirekt Ledarskap (IL) som är en av försvarshögskolans ledarskapsutbildningar. Personligt ledarskap, motivation, feedback, coachning, leda i förändring, individ- och grupputveckling och hållbart arbetsliv för både chef och medarbetare, kommunikation och konflikthantering samt kreativitet och personligt
framträdande är andra viktiga delar ur utbildningens innehåll. Vi blandar teorier, övningar, diskussioner och reflektioner.

MENTORPROGRAM FÖR LEDARE

Kraftplans mentorprogram vänder sig till chefer på alla nivåer som vill utvecklas i sitt ledarskap och samtidigt bredda sitt professionella nätverk

FÖR TALANGER I ORGANISATIONEN

Att identifiera talanger, och förbereda dem som potentiella ledare är ett effektivt sätt att säkra den framtida kompetensförsörjningen i organisationen. Stora organisationer har ofta interna aspirantprogram. Vi erbjuder ett program som öppen utbildning för medarbetare med hög potential att på sikt kliva in i en chefsbefattning.

Utbildningen ger deltagaren möjlighet att förstå chefens utmaningar – både chefskapet och ledarskapet och parallellt med det fördjupa sina kunskaper om den egna organisationens struktur och möjligheter. 

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Vi genomför utveckling av ledningsgrupper. Syftet med utbildningen är att hjälpa gruppen att utvecklas mot en väl fungerande och effektiv grupp som fattar snabba och relevanta beslut samtidigt som gruppen har en hög mognad där man jobbar bra ihop och trivs tillsammans.

LEDARSKAP FÖR INDIREKTA LEDARE

Indirekt ledarskap riktar sig till strategiska positioner i organisationen som leder utan att ha en formell chefsbefattning. Utbildningen
ingår i Kraftplans ledarutveklingsprogram och vänder sig till stabspersoner, projektledare, verksamhetsutvecklare och liknande roller. Utbildningen är Försvarshögskolans Indirekt Ledarskap (IL). 

ARBETSRÄTT FÖR CHEFER

Lagen om anställningsskydd, Medbestämmandelagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Föräldraledighetslagen, Studieledighetslagen, Förtroendemannalagen, diskrimineringslagen för att nämna några är alla lagar som styr arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter. Kollektivavtalet är även det en del av arbetsrätten.  Säkerställ att era chefer har grundläggande kunskaper om dessa lagar!

SKRÄDDARSYDD CHEF- OCH LEDARUTVECKLING

Vi har en bred och djup kunskap inom ledar- och chefskap – vi skräddarsyr utbildning för era chefer och ledare utifrån era behov och den situation ert företag befinner sig i. Kontakta oss så besöker vi er och berättar mer!

MEDARBETARUTBILDNING

Vi utgår från lojalitetsplikten i vår medarbetarutbildning och bygger därifrån. Dina medarbetare vet med all säkerhet vilka rättigheter de har, men har de koll på sina skyldigheter? Vi utbildar medarbetarna i deras roll och stärker såväl dem som organisationen och arbetsgivarvarumärket vid personalmöten eller personalkonferenser.

SKRÄDDARSYDD MEDARBETARUTBILDNING

Är det något specifikt som händer i er organisation? Vill ni att vi stärker era medarbetare inom något visst område? Vi besöker er gärna för att hjälpa er med personalinformation och medarbetarskap.

ARBETSMILJÖ FÖR MEDARBETARE

Även medarbetaren har skyldigheter utifrån arbetsmiljölagstiftningen, vilken ställer krav på arbetsgivaren att säkerställa att arbetstagarna vet vilket ansvar de har inom arbetsmiljöområdet. Vi utbildar medarbetare för en säkrare arbetsplats.

ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER

Att säkerställa att organisationens chefer vet vad arbetsmiljöområdet handlar om och vilka åtaganden som åläggs arbetsgivaren är A och O för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera i en organisation. När chefen har gått denna utbildning har ni alla förutsättningar att arbeta effektivt och korrekt med arbetsmiljöfrågor.