HR-avdelningen

Vår samlade kompetens förpackad i olika tjänster

"Min HR-chef"

För organisationen utan egen HR har vi abonnemanget ”Min HR-chef” – vi hjälper dig när du behöver det. Obegränsad telefon- och mailsupport samt 2 timmar per månad på plats hos dig. 5995kr + moms per månad med endast 1 månads uppsägningstid.

HR Business Partner

Som er HR Business Partner stöttar vi er och er organisation i HR-frågor, stora som små. Oavsett ert företags storlek kan vi anpassa vårt stöd utefter det behov som finns hos er. Vår styrka är att vi arbetar som en HR-avdelning där vi drar nytta av varandras kunskaper och hjälper varandra i vårt dagliga arbete.

HR-chef

Har ni behov av någon som bygger upp, utvecklar eller förvaltar HR-arbetet hos er? Ta hjälp av oss, vi har bred och mångårig erfarenhet av ledande positioner inom HR. Vi arbetar tillsammans med VD och ledningsgrupp för att utveckla era chefer och HR-arbetet hos er!

HR-konsult

HR-konsulten stöttar upp på er befintliga HR-avdelning vid exempelvis sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Ni har alltid en och samma HR-konsult hos er. HR-konsulten har alltid kompetensuppbackning hos sina kollegor på Kraftplans HR-avdelning.

HR-generalist

Har ni behov av en bred HR-kompetens? Någon som kan ta ett helhetsgrepp om personalfrågor hos Er. Då kan vi stötta Er med en HR-generalist.

HR-specialist

En av våra HR-specialister hjälper er då ni har ett specifikt kompetensområde inom HR som behöver fyllas med kunskap eller resurs.

Strategiskt stöd

Vi kan stötta er med strategisk ledningsgruppsutveckling, eller kanske behöver ni hjälp att måla de stora penseldragen inom personalområdet för att arbeta långsiktigt? Vi hjälper er med det strategiska HR-arbetet.

Operativt stöd

Har ni en rehabiliteringsprocess vi kan stötta er med? Eller står ni inför en omorganisation? Då kan vi stötta er med en HR-konsult som driver det operativa arbetet tillsammans med organisationens chefer.

Förhandlingsstöd

Det kanske är dags för en MBL-förhandling? Vänd er till oss för stöd! Vi hjälper er igenom den komplexa arbetsrätten så att du fullföljer dina lagstadgade åtaganden som arbetsgivare vid exempelvis omorganisation, övertalighet eller förändringar i verksamhet eller arbetssätt.

Våra produkter

HR-analys

Vi hjälper dig att kartlägga vilka behov du har inom HR-området utifrån rådande lagstiftning och ”must-haves” inom området för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Vi gör sedan en analys och ger dig återkoppling kring vad ni ska och bör arbeta vidare med.

Personalhandbok

En personalhandbok är ett bra verktyg för organisationens chefer men även medarbetaren får bättre insyn i vad som verkligen gäller på företaget. Vi säkerställer att personalhandboken omfattar policys, riktlinjer och rutiner som är lagstadgade. Vi kompletterar även med information specifikt för er organisation.

Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljöhandboken syftar till att på ett enkelt vis tydliggöra för alla i organisationen hur arbetsmiljölagstiftningen ser ut, vilka föreskrifter från arbetsmiljöverket som omfattar verksamheten samt vilka interna rutiner och säkerhetsiakttagelser man som medarbetare ska efterleva. Arbetsmiljöhandboken tydliggör även hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ser ut samt hur företaget arbetar med tillbud- och arbetsskaderapportering.

Lönekartläggning

Diskrimineringslagen ålägger arbetsgivaren att årligen genomföra en lönekartläggning för att säkerställa att jämställdhetsaspekten är och förblir levande i såväl lönepolitik som den faktiska lönesättningen. En lönekartläggning har även många synergieffekter - kontakta oss så berättar vi mer!

Policys, riktlinjer och rutiner

Det finns många områden inom arbetsrätten och arbetsmiljölagstiftningen som kräver att arbetsgivaren har tydliga policys, riktlinjer och rutiner. Vi hjälper er att reda ut begreppen och ta fram det material som behövs för er verksamhet.

Min HR-chef

Vi erbjuder en flexibel HR lösning med möjlighet för er att nyttja en egen HR-chef.

Min HR-chef riktar sig till företag som:
- inte har egen HR-funktion.
- vill ha en back-up till chefer, personalansvariga eller HR.
- inte har kunskap eller tid att ta hand om vissa frågor.
- vill ha det lätt att göra rätt.

Genom konceptet Min HR-chef behöver ni ingen egen HR-chef utan använder oss när ni har behov.

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss